close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

پیرو تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی مورخ ٢٧/٠٧/١٣٩٣ دارندگان واحدهای ممتاز به شرح ذیل تغییر یافت.
صاحبان واحدهای ممتاز جدید:
ردیف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شماره ثبت تعداد واحدها درصد از کل 
   ١ بانک دی                                  ٣٧٤١١١       ١٩.٠٠٠   ٩٥%
  ٢ شرکت کارگزاری بانک دی          ١٦٤٩٦٠       ١.٠٠٠ ٥%

صاحبان واحدهای ممتازقدیم:
ردیف واحدهای سرمایه گذاری ممتاز   شماره ثبت  تعداد واحدها    درصد از کل 
   ١ بانک دی                             ٣٧٤١١١       ١٩.٠٠٠             ٩٥%
  ٢ شرکت تامین سرمایه نوین     ٣٢١٧٥٢         ١.٠٠٠           ٥%