close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییرات امیدنامه صندوق

پیرو تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی مورخ ٢٧/٠٧/١٣٩٣ موارد ذیل امیدنامه تغییر یافت.
١-تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت صندوق با توجه به کمتر شدن واحدهای سرمایه گذاری از حداقل تعیین شده در امیدنامه صندوق.
٢-تغییر بند ٩-٤ امیدنامه در خصوص مهلت های تعیین شده صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری.
٣-تغییر بند ١٠-٣ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.
٤-تغییر بند ١٠-٤ امیدنامه در خصوص هزینه های که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود
٥-تغییر بند ١١ امیدنامه در خصوص حداقل واحد های سرمایه گذاری صندوق
 صورتجلسه تغییرات بر روی سایت صندوق درج گردیده.