close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تمدید فعالیت صندوق

به استناد نامه شماره ٣٢٧٧٣١/١٢١ مورخ ١٦/٠٦/١٣٩٤ اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار موضوع تمدید فعالیت صندوق ارزش آفرینان دی ، مجوز فعالیت صندوق از تاریخ ٠٣/٠٧/١٣٩٤ به مدت ٦ ماه تمدید گردیده است.