close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ساختار صندوق

پیرو نامه شماره 24988/122 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجمع مورخ 1395/11/17صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی :

·         ساختار صندوق از " صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی سود در اندازه بزرگ و بدون ضامن نقد شوندگی " به " صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی سود در اندازه بزرگ و با ضامن نقد شوندگی " ؛

·         انتخاب " بانک دی " به عنوان ضامن نقد شوندگی ؛

پس از درج در آگهی روزنامه کثیر الانتشار و ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تغییر خواهد یافت .