close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع1396/06/26 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

 

مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی ، راس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 26/06/1396 در محل دفترمرکزی کارگزاری بانک دی ، درخصوص اصلاح هزینه ها و مفاد مندرج در بند 10-3 امیدنامه صندوق و سایر موارد که درصلاحیت مجمع باشد ، برگزار می گردد .

لذا خواهشمند است ؛ نماینده ارکان محترم با در دست داشتن معرفی نامه در جلسه مجمع مذکور حضور یابند .