close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع مورخ 1396/09/05

   

مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی ، رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 05/09/1396در محل دفتر مرکزی کارگزاری بانک دی ، در خصوص  

تغییر نرخ بازدهی پیش‌بینی صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان دی؛

انتخاب روز پنجشنبه به‌عنوان روز کاری صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرینان دی؛

تغییر هزینه مفاد مندرج دربند 10-3 امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق

برگزار می گردد .

لذا خواهشمند است ؛ نماینده ارکان محترم با در دست داشتن معرفی نامه در جلسه مجمع مذکور حضور یابند .