close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

درخواست صدور و ابطال مورخ 1397/03/13

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق ارزش آفرینان دی می رساند ؛

درخواست های صدور و ابطال مورخ 13/03/1397 به تاریخ  1397/03/17 ( اولین روز کاری پس از درخواست ) تایید می شود ، 

لذا سود درخواست های صدور از تاریخ 1397/03/18 قابل محاسبه می باشد .  وجه حاصل از ابطال واحد های سرمایه گذاری نیز بعد از ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/03/19 واریز می شود .