close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره‌ای به سرمایه‌گذاران

 

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرينان دي می رساند، بازده پرداخت شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذکور برای دوره سه ماهه منتهی به  ١٥/٠٣/١٣٩٢ ، ٢١% و بازده محقق شده ٠٨/٢١% بوده است.