بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,145,840 3.39 7,750,663 14.56 8,084,146 13.6 8,511,699 13.33
اوراق مشارکت 20,596,653 60.88 8,987,062 16.88 8,519,545 14.33 8,384,790 13.13
سپرده بانکی 29,031,226 85.82 36,293,694 68.16 42,568,103 71.59 46,735,652 73.19
وجه نقد 113,603 0.34 21,293 0.04 62,544 0.11 0 0
سایر دارایی ها -17,058,019 -50.42 196,738 0.37 227,181 0.38 221,658 0.35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,041,825 3.08 7,067,132 13.27 7,374,338 12.4 7,729,886 12.11