بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 793,288 2.39 6,329,425 13.57 7,612,736 16.03 7,521,321 15.2
اوراق مشارکت 21,221,377 64.01 9,196,436 19.72 9,394,492 19.78 9,443,575 19.08
سپرده بانکی 28,729,900 86.66 31,061,806 66.59 30,386,449 63.97 32,367,402 65.4
وجه نقد 118,007 0.36 2 0 1 0 0 0
سایر دارایی ها -17,708,945 -53.41 55,564 0.12 110,967 0.23 156,851 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 720,162 2.17 5,755,226 12.34 6,943,542 14.62 6,826,109 13.79