بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 473,971 1.45 3,956,098 8.33 4,864,559 10.46 5,296,965 11.66
اوراق مشارکت 21,818,289 66.59 8,366,350 17.61 9,214,486 19.81 9,411,037 20.71
سپرده بانکی 28,688,380 87.55 35,162,429 74.02 32,413,423 69.69 30,709,165 67.59
وجه نقد 123,862 0.38 2 0 2 0 0 0
سایر دارایی ها -18,337,015 -55.96 17,475 0.04 20,607 0.04 18,054 0.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 428,482 1.31 3,549,241 7.47 4,386,175 9.43 4,776,664 10.51